Quranic Arabic for Beginners

Do you ever wished to know the meaning of the Quran as you read through its pages and wonder how amazing it will be?

Taught by Nishama Ahmed

55 students

What you'll learn

Identify different types of words.
Forbid and command using a given word.
Identify and create basic fragments and sentences.
Family recognition.
Change a given word to different tenses (past,present and future tense).

Description

Do you ever wished to know the meaning of the Quran as you read through its pages and wonder how amazing it will be? And felt like there is no way you can accomplish such a huge milestone and too resistant to start learning. Perhaps, if you realize Allah's word in the Quran is the direct message for each and every single one of us, you may have an urge to put some effort in learning its language.
If you have no idea where to begin with, the content in this course will help you to build a solid foundation to start your beautiful journey of Quran's language. Translating overall meaning of the Quran is huge responsibility and will take time and this course is not for completing that huge task, but will help you to build a solid foundation.
Here is your chance of taking your first baby step in the language of the Quran, "Quranic Arabic For Beginners". This course provides you with foundation level grammar.
For detail course outline: 
https://1drv.ms/b/s!Ai1j8e4v-QOM6WRK1es1sWxq0ARZ?e=2ZtZ2D

Course Content

2 Sections 47 Lessons 33h 50m 40s Total length

نحو މުރާޖަޢާ ސެޝަން 1

01:23:07

نحو މުރާޖަޢާ ސެޝަން 2

57:58

نحو މުރާޖަޢާ ސެޝަން 3

42:42

صرف މުރާޖަޢާ ސެޝަން 1

55:35

صرف މުރާޖަޢާ ސެޝަން 2

42:39

އެޕުލިކޭޝަން މުރާޖަޢާ

01:09:31

އޮރިއެންޓޭޝަން

21:35

ފިލާވަޅު-1 (ބަސްބެހިފައިވާ ބައިތައް)

53:03

ފިލާވަޅު -2 (ސުޓެޓަސް ބެހިގެންވާ ބައިތައް)

49:40

ފިލާވަޅު- 3 (ސުޓެޓަސް ވަކިކުރާނެގޮތް)

01:01:36

 (އިސްމުގެ ސުޓެޓަސް ބަރުވުމާއި ލުއިވުން )ފިލާވަޅު - 4

57:35

ފިލާވަޅު-5 (ސުޓެޓަސް ބަދަލުވާގޮތްތައް )

44:19

ފިލާވަޅު-6 (ޢަދަދު)

57:03

ފިލާވަޅު-7 (ޖިންސު)

34:06

ފިލާވަޅު-8 (ޓައިޕު)

39:22

ފިލާވަޅު-9(އިޟާފާ)

56:11

ފިލާވަޅު-10(ހަރުފު ނަޞަބު އަދި ޖައްރު)

31:52

ފިލާވަޅު-11 (ހަރުފު ޖައްރު އަދި ނަޞަބު ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު)

47:01

ފިލާވަޅު-12 (ބަދަލުނަން)

01:07:22

ފިލާވަޅު-13(މަވުޞޫފު ޞިފަ)

27:50

ފިލާވަޅު-14 (އިޝާރާތުގެ ބަސް)

44:44

ފިލާވަޅު-15 (ހާއްސަ މުޟާފު)

38:16

ފިލާވަޅު-16(فعل ماضي )

50:47

ފިލާވަޅު-17(فعل ماضي ފަރިތަކުރުން)

27:39

ފިލާވަޅު-18(الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ ޗާރޓު)

47:03

(ފިލާވަޅު-19 (الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ ދެނެގަންނާނެގޮތް

26:35

(ފިލާވަޅު-20 (فِعْلُ އާއި ބަދަލުނަން

42:48

ފިލާވަޅު-21 (فِعْلُ އިން ބޭރުގައާއި އެތެރޭގައިވާ ކަންކުރާފަރާތް)

01:04:18

(ފިލާވަޅު-22 (ލުއި އަދި އެންމެލުއި ހަރުފު

35:43

(ފިލާވަޅު-23 (ލުއި އަދި އެންމެލުއި ހަރުފާއި فِعْلُ الْمُضَارِعُ

40:35

ފިލާވަޅު-24 (فِعْلُ الْمُضَارِعُ އިން އަމުރާއި ނަހީ އުފެއްދުން )

53:09

ފިލާވަޅު-25 (އަމުރާއި ނަހީ ޕުރެކްޓިސް)

30:07

ފިލާވަޅު-26

27:39

ފިލާވަޅު-27

22:02

ފިލާވަޅު-28

45:39

ފިލާވަޅު-29

48:12

ފިލާވަޅު-30

37:04

ފިލާވަޅު-31

24:54

ފިލާވަޅު-32

44:20

ފިލާވަޅު-33

24:30

ފިލާވަޅު-34

36:01

ފިލާވަޅު-35

35:06

ފިލާވަޅު-36

47:29

ފިލާވަޅު-37

56:15

ފިލާވަޅު-38

45:07

ފިލާވަޅު-39

33:54

Instructor

This course includes:

33h 50m 40s on-demand content
Life-time access
Viewable on Mobile
Certificate of completion